Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.     o ochronie danych osobowych. Korzystanie z usług naszego sklepu internetowego po 25.05.2018 r. oznaczać będzie akceptację regulaminu oraz zasad świadczenia usługi.
Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
Dane osobowe użytkownika wykorzystywane są przez sprzedającego jedynie    w celu, w którym zostały przekazane przez użytkownika: dla potrzeb kontaktu  z użytkownikiem – przez okres kontaktowania się z użytkownikiem lub wykonania Umowy sprzedaży – przez okres odpowiedzialności sprzedającego    z tytułu rękojmi lub rejestracji Konta Zamawiającego – do czasu usunięcia Konta Zamawiającego lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) – do czasu rezygnacji   z subskrypcji newslettera.

Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z użytkownikiem i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki newslettera lub rejestracji Konta Zamawiającego. Dane osobowe udostępnione sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innym celu niż wskazane            w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej, odrębnej zgody Użytkownika.

Sprzedający informuje także, że użytkownik ma w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,   a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta           w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego         i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lawendowozdrowo.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kontak@lawendowozdrowo.eu

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

OŚWIADCZENIE. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych          w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO oraz  z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lawendowozdrowo, Szkleniec 17 A, 87-632 Szkleniec. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych – poczta e-mail: kontakt@lawendowozdrow.eu

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dostarczenia pod wskazany adres złożonego zamówienia w e-sklepie.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa współpracujące na rzecz realizacji złożonego zamówienia.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży.
  • Niniejszą zgodę wyraża Pani/Pan świadomie, ze zrozumieniem treści podpisywanego Oświadczenia oraz zasad bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i ich przetwarzania.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie             z obowiązującymi przepisami. 

Dokonując zakupów w e-sklepie Lawendowepole.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywaną dla potrzeb kontaktu            z użytkownikiem – przez okres kontaktowania się z użytkownikiem lub wykonania Umowy sprzedaży – przez okres odpowiedzialności sprzedającego    z tytułu rękojmi lub rejestracji Konta Zamawiającego – do czasu usunięcia Konta Zamawiającego, lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) – do czasu rezygnacji   z subskrypcji newslettera.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz – ustawy          o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1000.

Odwołuję wyrażoną przeze mnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora lawendowozdrowo wykorzystywaną dla potrzeb kontaktu z użytkownikiem – przez okres kontaktowania się z użytkownikiem lub wykonania Umowy sprzedaży – przez okres odpowiedzialności sprzedającego z tytułu rękojmi lub rejestracji Konta Zamawiającego – do czasu usunięcia Konta Zamawiającego lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) – do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera.

Polityka cookies:  Nie jesteśmy w stanie podać wszystkich informacji o plikach cookies ale informujemy, że najdłuższy czas przechowywania informacji przez plik wynosi 2 lata. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl